<< >>
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
40
1. Monday
1.
2. Tuesday
2.
3. Wednesday Tag d.d. Einheit
3. Tag d.d. Einheit
5. Friday
5.
7. Sunday
7.
41
8. Monday
8.
9. Tuesday
9.
11. Thursday
11.
12. Friday
12.
13. Saturday
13.
14. Sunday
14.
42
15. Monday
15.
16. Tuesday
16.
17. Wednesday
17.
18. Thursday
18.
20. Saturday
20.
21. Sunday
21.
43
22. Monday
22.
23. Tuesday
23.
24. Wednesday
24.
25. Thursday
25.
27. Saturday
27.
44
29. Monday
29.
30. Tuesday
30.
31. Wednesday Reformationstag
31. Reformationstag
1. Thursday Allerheiligen
1. Allerheiligen
2. Friday
2.
3. Saturday
3.
Legend
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4